Anna meidän helpottaa työtäsi!

Anna meidän helpottaa työtäsi!
Kerro millaista laattaa etsit ja me etsimme sen sinulle puolestasi. 
Laita meidät töihin puolestasi


Palvelumme sekä etänä, että normaalisti turvaohjeita noudattaen.
Saavuthan luoksemme vain jos tunnet olosi terveeksi. Meidät saat kiinni abl@abl.fi ja puhelimitse (09) 350 8700

Kauppakeskus Ainoa, julksivu

2016

suur­laat­ta Oxide Nero 1*3m 3+

suur­laat­ta Oxide Nero 1*3m 3+

suurlaatta Oxide Nero 1*3m 3+

suurlaatta Oxide Nero 1*3m 3+

Toimitimme kauppakeskus AINOAan julkisivun keraamiset suurlaatat sekä sisätilojen keraamiset laatat.

Lisää Kauppakeskus AINOA:n suunnittelusta:

Kun läh­de­tään to­teut­ta­maan uutta kaup­pa­kes­kus­ta Ta­pio­lan kal­tai­seen, kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vään alu­ee­seen, haas­teet ovat eri­tyi­sen suuret. Mai­neik­kaan puu­tar­ha­kau­pun­gin­osan ark­ki­teh­to­ni­set pe­rin­teet pai­na­vat pun­ta­ris­sa myös si­sus­tus­ta suun­ni­tel­les­sa.

- Ta­pio­la on ai­nut­laa­tui­nen alue, jonka ke­hit­tä­mi­ses­sä on kunnia saada olla mukana. Se an­sait­see huo­lel­lis­ta ja laa­du­kas­ta suun­nit­te­lua. Yh­des­sä ti­laa­jan kanssa olemme ha­lun­neet luoda laa­duk­kaan ja mo­der­nin jat­ku­mon Ta­pio­lan his­to­ri­aan, ko­ros­taa si­sus­tusark­ki­teh­ti Pi von Pfaler ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Sarcis­ta. Toi­mis­to on vas­tuus­sa sekä kaup­pa­kes­kus Ainoan että sen yh­tey­teen val­mis­tu­van uuden kau­pun­ki­kes­kuk­sen suun­nit­te­lus­ta. 

Vas­ti­kään 2. vai­hee­seen­sa eden­nyt Ainoa on eri­tyi­nen hanke mo­nes­sa muus­sa­kin mie­les­sä.

- Län­si­met­ron val­mis­tu­mi­nen ja uusi bus­si­ter­mi­naa­li te­ke­vät kaup­pa­kes­kuk­ses­ta vilk­kaan lii­ken­teen sol­mu­koh­dan. Tässä mie­les­sä Ainoa toimii myös Ta­pio­lan käyn­ti­kort­ti­na, von Pfaler muis­tut­taa.

Aikaa ja ku­lu­tus­ta kes­tä­vät laatat

Kaup­pa­kes­kus­ti­lan ma­te­ri­aa­le­ja poh­dit­taes­sa oh­je­nuo­ra­na oli von Pfa­le­rin mukaan tehdä ”klas­si­sia va­lin­to­ja, mo­der­nil­la twis­til­lä”. Laa­dul­li­set vaa­ti­muk­set olivat kor­keal­la, sillä kaup­pa­kes­kus  - mukaan lukien Stock­man­nin uusi ta­va­ra­ta­lo - ja uusi kau­pun­ki­kes­kus ovat vilk­kai­ne lii­ken­neyh­teyk­si­neen vaa­ti­va kohde niin imagon, ku­lu­tuk­sen kuin myös yl­lä­pi­don nä­kö­kul­mas­ta. Tämä ohjasi laat­ta­pin­nan va­lin­taa.

- Ha­lusim­me, että lattia on va­loi­sa, luon­nol­li­nen ja riit­tä­vän elävä - sekä il­meel­tään että yl­lä­pi­dol­li­sis­ta syistä. Vas­taa­vas­ti kaup­pa­kes­kuk­sen sei­nil­lä käy­te­tyt La­mi­na­min suur­laa­tat tuovat kiil­lol­laan ja tum­muu­del­laan ri­pauk­sen ylel­li­syyt­tä ja kont­ras­tia tilaan. 

La­mi­na­min suur­laat­to­ja käy­tet­tiin myös ylei­sis­sä wc-ti­lois­sa. Laat­to­jen väri- ja kuo­si­maa­il­mal­la saa­tiin von Pfa­le­rin mukaan sa­ni­teet­ti­ti­lo­jen il­met­tä hie­nos­ti ko­ho­tet­tua ja muu­tet­tua sa­mal­la vä­hem­män ”kaa­ke­li­mai­sik­si”, yhtään kui­ten­kaan tin­ki­mät­tä ke­raa­mi­sen laatan eduis­ta.

Von Pfaler kehuu yh­teis­työ­tä ABL:n kanssa.

- Kaikki on su­ju­nut am­mat­ti­tai­toi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja mut­kat­to­mas­ti – en­si­luok­kai­ses­ti.

Suur­laa­tat li­sää­vät mah­dol­li­suuk­sia

Kuten monet muut suun­nit­te­li­jat, myös Pi von Pfaler on ot­ta­nut mark­ki­noil­le tul­leet uudet suur­laa­tat ilolla vas­taan.

- Ne ovat mie­len­kiin­toi­nen uusi sek­to­ri laat­ta­maa­il­mas­sa. Suur­laat­to­jen tar­jon­ta laa­je­nee hui­ke­aa vauh­tia ja niistä löytyy upeita pin­to­ja ja värejä. Ke­raa­mi­nen pinta on myös ver­taan­sa vailla kes­tä­vyy­des­sään ja huo­let­to­muu­des­saan. 

- Nyt kun näin isoja pin­to­ja on saa­ta­vis­sa vie­lä­pä häm­mäs­tyt­tä­vän ohuina – ohuim­mat vain 3 mm - ovat laatan käyt­tö­koh­teet­kin mo­nin­ker­tais­tu­neet ja ulot­tu­vat jul­ki­si­vuis­ta ka­lus­tei­siin, von Pfaler lisää. 

Vaikka suur­laat­to­jen työstö työ­maal­la saat­taa­kin joskus ai­heut­taa omat haas­teen­sa, von Pfaler kertoo, miten asen­ta­jil­ta on tullut po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta asen­nus­työn no­peu­des­ta ja myös yl­lä­pi­dos­ta huo­leh­ti­vat kiit­tä­vät huo­kois­ten sau­mo­jen vä­hyyt­tä.