Kauppakeskus Ainoa, julksivu

2016

suur­laat­ta Oxide Nero 1*3m 3+

suur­laat­ta Oxide Nero 1*3m 3+

suurlaatta Oxide Nero 1*3m 3+

suurlaatta Oxide Nero 1*3m 3+

Toimitimme kauppakeskus AINOAan julkisivun keraamiset suurlaatat sekä sisätilojen keraamiset laatat.

Lisää Kauppakeskus AINOA:n suunnittelusta:

Kun läh­de­tään to­teut­ta­maan uutta kaup­pa­kes­kus­ta Ta­pio­lan kal­tai­seen, kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vään alu­ee­seen, haas­teet ovat eri­tyi­sen suuret. Mai­neik­kaan puu­tar­ha­kau­pun­gin­osan ark­ki­teh­to­ni­set pe­rin­teet pai­na­vat pun­ta­ris­sa myös si­sus­tus­ta suun­ni­tel­les­sa.

- Ta­pio­la on ai­nut­laa­tui­nen alue, jonka ke­hit­tä­mi­ses­sä on kunnia saada olla mukana. Se an­sait­see huo­lel­lis­ta ja laa­du­kas­ta suun­nit­te­lua. Yh­des­sä ti­laa­jan kanssa olemme ha­lun­neet luoda laa­duk­kaan ja mo­der­nin jat­ku­mon Ta­pio­lan his­to­ri­aan, ko­ros­taa si­sus­tusark­ki­teh­ti Pi von Pfaler ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Sarcis­ta. Toi­mis­to on vas­tuus­sa sekä kaup­pa­kes­kus Ainoan että sen yh­tey­teen val­mis­tu­van uuden kau­pun­ki­kes­kuk­sen suun­nit­te­lus­ta. 

Vas­ti­kään 2. vai­hee­seen­sa eden­nyt Ainoa on eri­tyi­nen hanke mo­nes­sa muus­sa­kin mie­les­sä.

- Län­si­met­ron val­mis­tu­mi­nen ja uusi bus­si­ter­mi­naa­li te­ke­vät kaup­pa­kes­kuk­ses­ta vilk­kaan lii­ken­teen sol­mu­koh­dan. Tässä mie­les­sä Ainoa toimii myös Ta­pio­lan käyn­ti­kort­ti­na, von Pfaler muis­tut­taa.

Aikaa ja ku­lu­tus­ta kes­tä­vät laatat

Kaup­pa­kes­kus­ti­lan ma­te­ri­aa­le­ja poh­dit­taes­sa oh­je­nuo­ra­na oli von Pfa­le­rin mukaan tehdä ”klas­si­sia va­lin­to­ja, mo­der­nil­la twis­til­lä”. Laa­dul­li­set vaa­ti­muk­set olivat kor­keal­la, sillä kaup­pa­kes­kus  - mukaan lukien Stock­man­nin uusi ta­va­ra­ta­lo - ja uusi kau­pun­ki­kes­kus ovat vilk­kai­ne lii­ken­neyh­teyk­si­neen vaa­ti­va kohde niin imagon, ku­lu­tuk­sen kuin myös yl­lä­pi­don nä­kö­kul­mas­ta. Tämä ohjasi laat­ta­pin­nan va­lin­taa.

- Ha­lusim­me, että lattia on va­loi­sa, luon­nol­li­nen ja riit­tä­vän elävä - sekä il­meel­tään että yl­lä­pi­dol­li­sis­ta syistä. Vas­taa­vas­ti kaup­pa­kes­kuk­sen sei­nil­lä käy­te­tyt La­mi­na­min suur­laa­tat tuovat kiil­lol­laan ja tum­muu­del­laan ri­pauk­sen ylel­li­syyt­tä ja kont­ras­tia tilaan. 

La­mi­na­min suur­laat­to­ja käy­tet­tiin myös ylei­sis­sä wc-ti­lois­sa. Laat­to­jen väri- ja kuo­si­maa­il­mal­la saa­tiin von Pfa­le­rin mukaan sa­ni­teet­ti­ti­lo­jen il­met­tä hie­nos­ti ko­ho­tet­tua ja muu­tet­tua sa­mal­la vä­hem­män ”kaa­ke­li­mai­sik­si”, yhtään kui­ten­kaan tin­ki­mät­tä ke­raa­mi­sen laatan eduis­ta.

Von Pfaler kehuu yh­teis­työ­tä ABL:n kanssa.

- Kaikki on su­ju­nut am­mat­ti­tai­toi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja mut­kat­to­mas­ti – en­si­luok­kai­ses­ti.

Suur­laa­tat li­sää­vät mah­dol­li­suuk­sia

Kuten monet muut suun­nit­te­li­jat, myös Pi von Pfaler on ot­ta­nut mark­ki­noil­le tul­leet uudet suur­laa­tat ilolla vas­taan.

- Ne ovat mie­len­kiin­toi­nen uusi sek­to­ri laat­ta­maa­il­mas­sa. Suur­laat­to­jen tar­jon­ta laa­je­nee hui­ke­aa vauh­tia ja niistä löytyy upeita pin­to­ja ja värejä. Ke­raa­mi­nen pinta on myös ver­taan­sa vailla kes­tä­vyy­des­sään ja huo­let­to­muu­des­saan. 

- Nyt kun näin isoja pin­to­ja on saa­ta­vis­sa vie­lä­pä häm­mäs­tyt­tä­vän ohuina – ohuim­mat vain 3 mm - ovat laatan käyt­tö­koh­teet­kin mo­nin­ker­tais­tu­neet ja ulot­tu­vat jul­ki­si­vuis­ta ka­lus­tei­siin, von Pfaler lisää. 

Vaikka suur­laat­to­jen työstö työ­maal­la saat­taa­kin joskus ai­heut­taa omat haas­teen­sa, von Pfaler kertoo, miten asen­ta­jil­ta on tullut po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta asen­nus­työn no­peu­des­ta ja myös yl­lä­pi­dos­ta huo­leh­ti­vat kiit­tä­vät huo­kois­ten sau­mo­jen vä­hyyt­tä.